We act according to GDPR

INFORMATION CLAUSE AVAILABLE UNDER THE LINK ATTACHED IN THE E-MAIL

Според чл. 13 (1) и (2) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (за защита на данните) (ОВ L 119, 04.05.2016 г., стр. 1), наричано по-долу "GDPR", бихме искали да Ви информираме, че:

 

  1. Администраторът на личните ви данни е Clico Bulgaria Ltd. Plovdiv, Plovdiv District, 36 Brezovska Str.,floor 4, Bulgary.
  2. Инспектор по защита на личните данни в Clico Bulgaria Ltd. Той е достъпен на следния адрес info@clico.bg  и на телефонен номер: +359 24 744 304
  3. Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6 ал. 1 буква Б GDPR за целта, свързана с процедурата за възлагане на обществена поръчка, преди предоставянето на услугите.
  4. Вашите лични данни ще се съхраняват, докато не оттеглите съгласието си за тяхното обработване, поне за периода на предоставяне на услуги или доставка на стоки и за периода, необходим за осигуряване на правна защита, по-специално за предявяване на претенции или за периода, необходим за спазване на законовите задължения. задължителен инспектор по защита на личните данни, в зависимост от това кой от тези периоди е по-дълъг.
  5. Вашите лични данни няма да бъдат основа за автоматична обработка и вземане на автоматизирани решения, включително профилиране.
  6. Вашите лични данни няма да бъдат предоставени на трети лица, с изключение на лицата, с които надзорникът за защита на личните данни сътрудничи с цел обработка на данни, както и на звена и органи, на които инспекторът по защита на личните данни е задължен или има право да предоставя лични данни в съответствие с общоприложимите разпоредби закон.
  7. Вие имате право на достъп, коригиране, препращане, изтриване, ограничаване на обработката и възражение срещу по-нататъшната обработка на вашите данни по всяко време (без да се засяга законността на тяхното обработване), като изпратите съответното изявление на следния имейл адрес: ….
  8. Имате право да подадете жалба до надзорния орган за обработване на лични данни, например до Службата за защита на личните данни във Warszawa, ul. Stawki 2, ако считате, че обработката на личните им данни е в нарушение на приложимото право.