Политика за поверителност

"КЛИКО БЪЛГЕРИЯ" ЕООД , със седалище в Пловдив и с ЕИК 204054129 (наричано по-нататък „Клико“) информира, че марката CLICO е заявена за регистрация включително за територията на Република България. Знакът CLICO принадлежи на дружествата от икономическата група на Клико. КЛИКО БЪЛГЕРИЯ е търговско фирмено наименование, законово защитено чрез регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. На сайта се използват и други търговски марки, които са защитени от съответните им собственици и се използват от Клико с техните знание и съгласие. Всяко неправомерно използване на посочените марки и знаци, може да доведе до понасяне на юридическа отговорност.

Уведомяваме Ви, че оформлението и съдържанието на сайта са обект на авторското право на Клико. Нарушителите на авторските права върху оформлението на сайта и неговото съдържание носят юридическа отговорност, в това число и наказателна.

Данните, предоставени на уебсайта, не представляват оферта по смисъла на гражданското и търговското законодателство. Всички изявления, направени от Клико с оглед сключването на валиден договор, включително, но не само, подаване на оферта, приемане на оферта, предоставяне на гаранции или каквито и да е други волеизявления - трябва да бъдат направени в писмена форма и адресирани до конкретно физическо или юридическо лице, в противен случай те не обвързват Клико.

 

Вярваме, че защитата на нашите потребители е важна за доверието им!